DRGs in dieser Basis-DRG
Code Beschrieb
B90A IMC Komplexbehandlung > 1176/1104 Aufwandspunkte oder neurologische Frührehabilitation ab 20 Behandlungstagen oder komplexe OR Prozedur
B90B IMC Komplexbehandlung > 392/552 Aufwandspunkte oder neurologische Frührehabilitation ab 14 Behandlungstagen

V6.0

B90
B20
B02
B01
B76

V7.0

B90

V8.0

B90
B01
B36
W36
B20