DRGs in dieser Basis-DRG
Code Beschrieb
K37A Intensivmedizinische Komplexbehandlung oder IMC Komplexbehandlung > 196/184 Aufwandspunkte und komplexe OR-Prozeduren
K37B Intensivmedizinische Komplexbehandlung oder IMC Komplexbehandlung > 196/184 Aufwandspunkte

V6.0

K62
K60
K14
K64
K03

V7.0

K37

V8.0

K37
B20
B66
B02
R63