DRGs in dieser Basis-DRG
Code Beschrieb
W01A Polytrauma mit Beatmung > 120 Stunden oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff oder Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552 Aufwandspunkte mit Beatmung > 72 Stunden oder Kraniotomie
W01B Polytrauma mit Beatmung < 121 Stunden oder Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552 Aufwandspunkte oder Kraniotomie

V6.0

W01
A07

V7.0

W01

V8.0

W01
B02
A36
B36
B17