DRGs in dieser Basis-DRG
Code Beschrieb
B36A Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470/1656 Aufwandspunkte
B36B Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552 Pkt. mit komplexer OR-Prozedur od. Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980/1104 Pkt. od. vierzeitig komplexe OR Proz.
B36C Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552 Aufwandspunkte
B36D Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196/360 Aufwandspunkte

V8.0

B36
B02
A11

V9.0

B36

V10.0

B36
960
A43
A07