DRGs in dieser Basis-DRG
Code Beschrieb
W36Z Polytrauma, Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980/1104 Aufwandspunkte oder neurologische Frührehabilitation ab 14 BT bei Polytrauma

V7.0

W36
B90
B36
B02
A13

V8.0

W36

V9.0

W36
A07